รายงานติดตามข้อมูลช่วงวันที่ 01-09-2561 - 30-09-2561