• ขอขอบคุณ

  อ.สาธิต สีถาพล ที่ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาโปรเจ็ค

  ทีม DHDC ที่พัฒนา SourceCode ต้นแบบ อ.อุเทน จาดยางโทน สสจ.พิษณุโลก

  SQL Query ตรวจสอบข้อมูลดีๆ จาก อ.อุดมโชค สมหวัง, อ.เกื้อกูล เยื่อปุย, อ.วสันต์ สายทอง,อ.อดิเรก จำปาทอง , SQL แจ่มๆ จาก ภศล สุริยะ

  อ.Red Duck ที่ช่วยแก้ไขปัญหา

  ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.โพธาราม

  ผู้พัฒนาระบบ Photharam Web Service

  นายกิจจา ชาญธัญกรรม

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพธาราม

  เริ่มใช้ระบบ PWS

  ฐานข้อมูลจริงวันที่ 17 กรกฏาคม 2559 ที่รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ PWS Version 590717

  PWS Update 580819

  PWS Update 580930 ปรับปรุงสิทธิการเข้าถึง และระบบSQLQueryและคลังScript

  PWS Update 581003 ปรับปรุงระบบรายงานให้แสดงผลได้ถูกต้อง ทดสอบใน Linux และ Windows ใช้งานได้ปกติ

  PWS Update 590717 ปรับปรุงระบบรายงานในระบบ Hosxp เพิ่มเติม


 • ผู้พัฒนาต่อยอดระบบ

  นายคมน์ ชุ่มสูงเนิน

  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลปราสาท