รายงานติดตามข้อมูลช่วงวันที่ 01-04-2561 - 21-06-2561