เวชระเบียนซ้ำ: ข้อมูลเวชระเบียนซ้ำ 1 คน มีมากกว่า 1 CID