• ขอขอบคุณ

    ทีม DHDC ที่พัฒนา SourceCode ต้นแบบ อ.อุเทน จาดยางโทน สสจ.พิษณุโลก

    ผู้ดูแลระบบ

    - นายคมน์ ชุ่มสูงเนิน

    เริ่มใช้ระบบ HOSREPORT

    HOSREPORT Version 611106